تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - مطالب شهر ابهر
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

.شایددراول نظر این مقال ارتباط خویش به شهرسازی رخ بر نکشدو لیکن ازدو دیدگاه حایزاهمیت ازآن نظراست اول تاثیر چهره های فرهنگی برگسترش فرهنگ در شهرودوم یافتن وقایعی تاریخی از لا به لای حکایات واشعارکه بنوشته ی ذیل سعی دراثبات آن دارد.

                                                   

                                    زنده یادخاکسارابهری  

غلامعلی خاکسارابهری  یکی از چهره های ادیب وسرشناس ابهر و نواحی بود. چرخ  وارونه  رفتار درگردش جاودانه خودچنان اورا شوریده ومدهوش ومنزوی ساخته بود که همواره سربه جیب تفکرداشت. فقروتنگدستی وناکامی درطول ادوار زندگی پرنشیب وفرازخود خاکسار را طوری به سرکشی وعصیان واداشته بودکه دیگرشاه وگدا-دوست ودشمن-عالم وجاهل برادروخواهرحتی پدرو مادر  برایش  بیگانه  شد ه  بودند. با صرا حت و رک گویی  الفت  دا یم گرفته  و در  تمام عمرخودازانتقادگزنده وبیدارکننده غافل نبود.وی درمورد روش حقگویی خوددرقطعه ای چنین سروده:

 

شیخ که سهلدی شاه اولسا دامن حق سوزیمی    دیرم گردیلیمی کسسه چخارتسون گوزیمی

(برگرفته ازتاریخ ابهر-آقاجان فخیمی)

 

وی دراشعارخودبه بسیاری ازوقایع اتفاق افتاده درزادگاهش اشاره کرده-پل رودخانه ابهررو(تخته کرپو)- طغیان ابهررودوجاری شدن سیل-اشاره به طبیعت ابهر-آداب ورسوم مردم و...که با اندکی تامل دراشعاروی می توان به این نکات پی بردکه حداقل در آگاهی ازگوشه ای ازتاریخ این دیارسودمنداست(تاریخ شهر)

نکته ی دیگرآنکه هرچه چنین افرادی رابیشتربه افرادشهربتوان شناساندپیوندی ناگسستنی باگذشته ی دیارومردمان ایجاد خواهدگشت ولی پس ازمرگ خاکسار وی اندک اندک رو به فراموشی است ودراین میان همت مدیران شهررا طلب می کندکه حداقل مجسمه ای ازوی را دریکی ازمیادین ابهر برای فرهنگ این شهرستان به ارمغان بیاورند.

                     ایلدیر یملا ر شیپور لارون  چالا ندا         ملا داغی گوی  عباسون سا لا ندا

                     سیل قوزانوب تخته کورپون آلاندا         ابهر چایو نو بهارون وار اولسو ن

                     محر مد ه  حسین  حسین  وورا ندا        قمه  وورماخ  بساطونی  قوراندا

                    دا ملا را و سته گلین قیزلا ر دوراندا      حیدردین اوغلا نلارون واراولسون

 

                                                            (خاکسارابهری)

 


نوشته شده در دوشنبه 28 دی 1388 ساعت 01:24 ق.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |

درحیاط خانه مشغول بازی بودم ومنتظرکه پدربزرگم باصدایی که لرزه ای سنگین ازغبارایام بردوش داشت نامم رافریادکند.با شوروشوق پاک بچه گانه به سمتش می دویدم ودرآغوشم می گرفت ودستهای کوچکم رادردستان گرمش می فشرد وبرای گردش به شهرمی بردم.مانندهرروزراه میدان شهرداری رادرپیش می گرفت ومن قدم هایم رامی شمردم تا به مقصد برسیم.ازدو سه پله اش بالا می رفتیم وپدربزرگم به سمت دوستانش می رفت ومیانه ی میدان روی نیمکت می نشست ومن به سراغ همبازی هایم می رفتم.آنجا مملو ازکسانی بودکه برای دمی فراغت ازغوغای زندگی گردهم میآمدندوبی آنکه بسیاری یکدگررابشناسند مشغول گذران عمرمی شدند.هنوزهم به یاددارم نرده های سپیدونارنجی رنگش راکه میدان راچون عاشقی که به وصل رسیده دربرکشیده بودند.حوض بزرگ مستطیلی شکلش راکه فوران آب ازفواره هایش روبه خدابود.ودرختان سرسبزوگلهای رنگارنگش را.اماافسوس اینک که سالهای بسیار ازآن عهدمی گذرد وگه گاهی ازآنجا می گذرم اشک درچشمانم حلقه می زند.میدان دیگرآن رنگ وبوی وطراوت گذشته رانداردو کمترکسی آنجاراحتی برای اندکی ایستادن برنمی گزیندچه رسدبه گذران عمر.آن میدان زیبا که روزگاری میعادگه بسیاری ازمردم شهربودفدای اتومبیل هایی گشته که هرروزهزاران بارازکنارش می گذرند بی آنکه خودبدانندازبرای چه!واین است کارما که مکانهایی را که چنین نقش اجتماعی به سزایی درشهردارند را ازبین می بریم وتبدیلش می کنیم به وبی شک بازگرداندن حل وهوا ومنظزومیدان به آن روزگارهمتی جانانه می طلبداما افسوس ازلحظه ای درنگ!  

 


نوشته شده در شنبه 26 دی 1388 ساعت 11:13 ب.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |

پدر بزرگم که خدا بیامرزدش همیشه می گفتند آدم وقتی به گلهای میدان شهرداری ابهر نگاه می کند به جای شاد شدن و لذت بردن از زیبایی این گلها و سر سبزی این میدان ، غمی ناشناخته وجود انسان را فرا میگیرد و ادم پر از اندوه می شود.

خلاصه داستان این میدان و راز این غم را از پدربزرگم و سایر بزرگترها شنیده بوده و حالا این داستان واقعی را به استناد از روی کتابهای تاریخی برایتان می نویسم این نوشته برگرفته از کتاب ابهر گذری و نظری اقامحمدی است.

غلامعلی خاکسار ابهری شاعر و نویسنده معروف ابهر در کتاب خود بنام "زنجیر" که در سال 1339 توسط انتشارات " گوتمبرگ" چاپ شده است در رابطه با حکومت داراب در ابهر داستانی را از قول یک نفر ناشناس که انرا سایه تاریخ نامیده نقل میکند .

او مینویسد:محل فعلی میدان شهرداری قبلا قبرستان بود و بعد بعلت اینکه در وسط شهر قرار گرفته بود انرا تخریب و به باغ کوچکی با عنوان باغ ملی تبدیل نمودند اما کسی برای وقت گذرانی یا تنوع به این پارک نمی آمد تا اینکه روزی پیرمردی توجه ام را جلب کرد پیش او رفته سر صحبت را باز کردم آن شخص چنین آغاز کرد:


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 14 آذر 1388 ساعت 07:50 ب.ظ توسط سمیه ایمانی نظرات |

ارائه طرح ازمحمد نجفی

مهندس عمران وکاشناس ارشد برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

 

زندگی اجتماعی انسانها مستلزم وجود امکانات ومقرراتی است که بدون آنهاهمزیستی غیر ممکن خواهد شداین امکانات ومقررات متناسب با نیازهای یک جامعه جنبه های مختلفی را پوشش خواهند داد که از محمترین آنها حضور وجابجایی افراد در یک محیط محدودبه نام شهرواز آن محمتر مرکز شهر میباشد.از طرفی مقررات وامکانات در نظام جابجایی شهروندان وقتی اثر بخش خواهند بودکه همه شهروندان در تنظیم آن درچهارچوب قوانین بالاتر مشارکت آگاهانه داشته ومنافع اکثریت در آن لحاظ گردد.

باچشم انداز فوق وباتوجه به نامناسب بودن وضعیت ترافیکی-تجاری مرکز شهر ابهرشامل محل اتصال خیابان های طالقانی جنوبی - امام(ره)-ولیعصر-17شهریورومطهری -مطالعاتی که در پی می ایدبامشارکت شهرداری ابهر به منظورتنویر افکار عمومی وجلب نظر ومشارکت شهروندان برای بهبود وضعیت محدوده مطالعاتی تنظیم وارایه گردیده که درصورت مثبت بودن طرح از نظر شهروندان ولحاظ نظرات موثر شهروندان در طرح- مطالعات تکمیلی شامل آمارگیری ترافیکی وبرداشت دقیق میدانی وسپس طراحی جزییات شهری صورت گرفته وتوسط شهرداری با کسب موافقت مراجع ذی ربط به اجرا در خواهد آمد       

 هدف از طرح

1-           ظرفیت سازی وروانسازی ترافیک شهر ابهر در محدوده مطالعاتی

2-           ایجاد رونق اقتصادی در واحدهای تجاری محدوده مطالعاتی ومرکز شهر

3-           تسهیل ارتباط سواره خیابان های 17 شهریور ومطهری با مرکز تجاری شهر وخیابان های طالقانی جنوبی و ولیعصر

4-           استفاده از فضاهای ارزشمند بلا استفاده موجود در محدوده مطالعاتی

5-           کاهش تداخل ترافیک سواره وپیاده جهت ایجاد امنیت روانی در پیاده وسواره ها

6-           در نهایت  حل ضروری ترین نیاز ترافیکی شهر ابهریعنی راه اندازی سیستم حمل ونقل عمومی    (خطوط مینی بوس رانی) که تاثیر به سزایی در رونق تجاری شهر وکاهش نیاز به وسیله نقلیه شخصی در مرکزشهرخواهد داشت و مشکل هزینه استفاده از تاکسی های شهری برای اقشار کم درآمدرانیزحل خواهدنمود.

 

·         بررسی وضع موجود ترافیکی –تجاری محدوده مطالعاتی وبیان مسئله:

همانگونه که در شکل شماه 1مشخص است محدوده مطالعاتی –مفصل ارتباطی نقاط مختلف شهر ابهر جهت برآورده کردن نیازهای کسب در آمد-دانش - بهداشت ودرمان –گذران اوقات فراغت –ورزش وتفریح و ... میباشدکه متاسفانه

1-ارتباط مستقیم سواره قسمت شرقی شهر شامل محدوده جمعیتی خیابان های 17 شهریور ومطهری با امکانات موجود در خیابان های ولیعصر –امام (ره)- طالقانی جنوبی ومرکز تجاری شهر قطع می باشد وساکنین شرق شهر مجبور به طی مسافت طولانی جهت دسترسی به امکانات شهر در نقاط دیگر هستند که ضمن تحمیل هزینه های غیر ضرور به آنها واتلاف زمان- آشفتگی ترافیکی به وجود می آورد (برای مثال از انتهای خیابان 17شهریوربه ولیعصر کمتر از 100 متر فاصله می باشد ولی به علت مسدود بودن مسیر سواره -رانندگان مجبور به طی خیابان مطهری – میدان جانبازان-30متری –خیابان خلیل طهماسبی- وطالقانی جنوبی جهت رسیدن به خیابان ولیعصر هستند).

2-مسیر های ارزشمند EوA-B-C-D  مشخص شده در شکل شماره 1 در ظرفیت ترافیکی محدوده تاثیری نداشته وتبدیل به پارکینگ تجار گردیده است.واز طرف دیگر به علت اینکه مسیر های مذکور در مسیر دید سواره روها نمی باشند فاقد رونق تجاری مورد انتظار وبه تبع آن فاقد مطلوبیت احداث واحد های تجاری می باشند وگاها" به فضاهای متروکه ای جهت دور ریختن زباله ها وغیره تبدیل شده وچهره ای زشت به مرکز شهر داده اند.

3- مسیر حرکت در محدوده میدان شهرداری (وچرخیدن به دور فلکه ای که هیچ گونه تقاطعی ندارد)غیر ضروری می باشداز طرف دیگر به علت طراحی نامناسب فضا-بیشتر اطراف میدان تبدیل به پارکینگ تجار گردیده و این درصورتی است که فضای ارزشمند مذکور متعلق به کلیه شهروندان بوده وباید با برنامه ریزی وطراحی مناسب از آن اکثریت شهروندان منتفع گردند.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 14 آذر 1388 ساعت 07:48 ب.ظ توسط سمیه ایمانی نظرات |

 

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 24 تیر 1388 ساعت 09:37 ب.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |

 
مشخصات جغرافیایی شهرستان ابهر
شهرستان ابهر یکی از هفت شهرستان استان زنجان است که در خاور استان و در 48 درجه و 35 دقیقه تا 49 درجه و 25 دقیقه درازای باختری و 35 درجه و50 دقیقه تا 36 درجه و 45 دقیقه پهنای شمالی خط استوا قرار گرفته و مساحت آن بیش از 3362 کیلومتر مربع است. این شهرستان در قسمت باختری استان زنجان واقع شده و مرکز آن شهر ابهر است که در 49 درجه و 13 دقیقه درازای خاوری و 36 درجه و 8 دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع 1540 متری از سطح دریا واقع شده است. شهرستان ابهر از شمال به شهرستان طارم و قزوین، از شمال باختری به شهرستان زنجان، از باختر به شهرستان ایجرود، از جنوب باختری به شهرستان خدابنده، از جنوب به شهرستان بویین زهرا، از جنوب خاوری به شهرستان تاکستان، از خاور به شهرستان خرم دره و از شمال خاوری به شهرستان قزوین محدود می شود. براساس سرشماری سراسری سال 1375، این شهرستان 148،424 نفر جمعیت داشته که از این تعداد 55،266 نفر در مرکز شهرستان زندگی می کردند. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال 1381 شهرستان ابهر، از دو بخش مرکزی و سلطانیه، هشت دهستان به نام های ابهررود، حومه، درهجین، دولت آباد، صایین قلعه، سلطانیه، سنبل آباد و گوزلدره و چهارشهر به نام های ابهر، صایین قلعه، هیدج و سلطانیه تشکیل شده است.

ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 25 خرداد 1388 ساعت 11:51 ب.ظ توسط محمد رضا صحبتی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت