تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - مطالب عباس حاجیخانی
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

.شایددراول نظر این مقال ارتباط خویش به شهرسازی رخ بر نکشدو لیکن ازدو دیدگاه حایزاهمیت ازآن نظراست اول تاثیر چهره های فرهنگی برگسترش فرهنگ در شهرودوم یافتن وقایعی تاریخی از لا به لای حکایات واشعارکه بنوشته ی ذیل سعی دراثبات آن دارد.

                                                   

                                    زنده یادخاکسارابهری  

غلامعلی خاکسارابهری  یکی از چهره های ادیب وسرشناس ابهر و نواحی بود. چرخ  وارونه  رفتار درگردش جاودانه خودچنان اورا شوریده ومدهوش ومنزوی ساخته بود که همواره سربه جیب تفکرداشت. فقروتنگدستی وناکامی درطول ادوار زندگی پرنشیب وفرازخود خاکسار را طوری به سرکشی وعصیان واداشته بودکه دیگرشاه وگدا-دوست ودشمن-عالم وجاهل برادروخواهرحتی پدرو مادر  برایش  بیگانه  شد ه  بودند. با صرا حت و رک گویی  الفت  دا یم گرفته  و در  تمام عمرخودازانتقادگزنده وبیدارکننده غافل نبود.وی درمورد روش حقگویی خوددرقطعه ای چنین سروده:

 

شیخ که سهلدی شاه اولسا دامن حق سوزیمی    دیرم گردیلیمی کسسه چخارتسون گوزیمی

(برگرفته ازتاریخ ابهر-آقاجان فخیمی)

 

وی دراشعارخودبه بسیاری ازوقایع اتفاق افتاده درزادگاهش اشاره کرده-پل رودخانه ابهررو(تخته کرپو)- طغیان ابهررودوجاری شدن سیل-اشاره به طبیعت ابهر-آداب ورسوم مردم و...که با اندکی تامل دراشعاروی می توان به این نکات پی بردکه حداقل در آگاهی ازگوشه ای ازتاریخ این دیارسودمنداست(تاریخ شهر)

نکته ی دیگرآنکه هرچه چنین افرادی رابیشتربه افرادشهربتوان شناساندپیوندی ناگسستنی باگذشته ی دیارومردمان ایجاد خواهدگشت ولی پس ازمرگ خاکسار وی اندک اندک رو به فراموشی است ودراین میان همت مدیران شهررا طلب می کندکه حداقل مجسمه ای ازوی را دریکی ازمیادین ابهر برای فرهنگ این شهرستان به ارمغان بیاورند.

                     ایلدیر یملا ر شیپور لارون  چالا ندا         ملا داغی گوی  عباسون سا لا ندا

                     سیل قوزانوب تخته کورپون آلاندا         ابهر چایو نو بهارون وار اولسو ن

                     محر مد ه  حسین  حسین  وورا ندا        قمه  وورماخ  بساطونی  قوراندا

                    دا ملا را و سته گلین قیزلا ر دوراندا      حیدردین اوغلا نلارون واراولسون

 

                                                            (خاکسارابهری)

 


نوشته شده در دوشنبه 28 دی 1388 ساعت 02:24 ق.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |

 

بادرودوخسته نباشیدپیشکش همه ی دوستان وهمکلاسیهایی که همشون الان افتادن روجزوات ترافیک وحسابی دری می خونن.آرزوی کامیابی وسرافرازی برای همه تان.بازبی تابانه ایجادنوایی میکنم.مطلب دیگرنمی دانم دعایی میکنم


نوشته شده در یکشنبه 27 دی 1388 ساعت 12:23 ق.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |

درحیاط خانه مشغول بازی بودم ومنتظرکه پدربزرگم باصدایی که لرزه ای سنگین ازغبارایام بردوش داشت نامم رافریادکند.با شوروشوق پاک بچه گانه به سمتش می دویدم ودرآغوشم می گرفت ودستهای کوچکم رادردستان گرمش می فشرد وبرای گردش به شهرمی بردم.مانندهرروزراه میدان شهرداری رادرپیش می گرفت ومن قدم هایم رامی شمردم تا به مقصد برسیم.ازدو سه پله اش بالا می رفتیم وپدربزرگم به سمت دوستانش می رفت ومیانه ی میدان روی نیمکت می نشست ومن به سراغ همبازی هایم می رفتم.آنجا مملو ازکسانی بودکه برای دمی فراغت ازغوغای زندگی گردهم میآمدندوبی آنکه بسیاری یکدگررابشناسند مشغول گذران عمرمی شدند.هنوزهم به یاددارم نرده های سپیدونارنجی رنگش راکه میدان راچون عاشقی که به وصل رسیده دربرکشیده بودند.حوض بزرگ مستطیلی شکلش راکه فوران آب ازفواره هایش روبه خدابود.ودرختان سرسبزوگلهای رنگارنگش را.اماافسوس اینک که سالهای بسیار ازآن عهدمی گذرد وگه گاهی ازآنجا می گذرم اشک درچشمانم حلقه می زند.میدان دیگرآن رنگ وبوی وطراوت گذشته رانداردو کمترکسی آنجاراحتی برای اندکی ایستادن برنمی گزیندچه رسدبه گذران عمر.آن میدان زیبا که روزگاری میعادگه بسیاری ازمردم شهربودفدای اتومبیل هایی گشته که هرروزهزاران بارازکنارش می گذرند بی آنکه خودبدانندازبرای چه!واین است کارما که مکانهایی را که چنین نقش اجتماعی به سزایی درشهردارند را ازبین می بریم وتبدیلش می کنیم به وبی شک بازگرداندن حل وهوا ومنظزومیدان به آن روزگارهمتی جانانه می طلبداما افسوس ازلحظه ای درنگ!  

 


نوشته شده در یکشنبه 27 دی 1388 ساعت 12:13 ق.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |

 

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 24 تیر 1388 ساعت 09:37 ب.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت