تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - یادباد
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

درحیاط خانه مشغول بازی بودم ومنتظرکه پدربزرگم باصدایی که لرزه ای سنگین ازغبارایام بردوش داشت نامم رافریادکند.با شوروشوق پاک بچه گانه به سمتش می دویدم ودرآغوشم می گرفت ودستهای کوچکم رادردستان گرمش می فشرد وبرای گردش به شهرمی بردم.مانندهرروزراه میدان شهرداری رادرپیش می گرفت ومن قدم هایم رامی شمردم تا به مقصد برسیم.ازدو سه پله اش بالا می رفتیم وپدربزرگم به سمت دوستانش می رفت ومیانه ی میدان روی نیمکت می نشست ومن به سراغ همبازی هایم می رفتم.آنجا مملو ازکسانی بودکه برای دمی فراغت ازغوغای زندگی گردهم میآمدندوبی آنکه بسیاری یکدگررابشناسند مشغول گذران عمرمی شدند.هنوزهم به یاددارم نرده های سپیدونارنجی رنگش راکه میدان راچون عاشقی که به وصل رسیده دربرکشیده بودند.حوض بزرگ مستطیلی شکلش راکه فوران آب ازفواره هایش روبه خدابود.ودرختان سرسبزوگلهای رنگارنگش را.اماافسوس اینک که سالهای بسیار ازآن عهدمی گذرد وگه گاهی ازآنجا می گذرم اشک درچشمانم حلقه می زند.میدان دیگرآن رنگ وبوی وطراوت گذشته رانداردو کمترکسی آنجاراحتی برای اندکی ایستادن برنمی گزیندچه رسدبه گذران عمر.آن میدان زیبا که روزگاری میعادگه بسیاری ازمردم شهربودفدای اتومبیل هایی گشته که هرروزهزاران بارازکنارش می گذرند بی آنکه خودبدانندازبرای چه!واین است کارما که مکانهایی را که چنین نقش اجتماعی به سزایی درشهردارند را ازبین می بریم وتبدیلش می کنیم به وبی شک بازگرداندن حل وهوا ومنظزومیدان به آن روزگارهمتی جانانه می طلبداما افسوس ازلحظه ای درنگ!  

 


نوشته شده در شنبه 26 دی 1388 ساعت 11:13 ب.ظ توسط عباس حاجیخانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت