تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - طرح سامان دهی مرکز شهر ابهر
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

ارائه طرح ازمحمد نجفی

مهندس عمران وکاشناس ارشد برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

 

زندگی اجتماعی انسانها مستلزم وجود امکانات ومقرراتی است که بدون آنهاهمزیستی غیر ممکن خواهد شداین امکانات ومقررات متناسب با نیازهای یک جامعه جنبه های مختلفی را پوشش خواهند داد که از محمترین آنها حضور وجابجایی افراد در یک محیط محدودبه نام شهرواز آن محمتر مرکز شهر میباشد.از طرفی مقررات وامکانات در نظام جابجایی شهروندان وقتی اثر بخش خواهند بودکه همه شهروندان در تنظیم آن درچهارچوب قوانین بالاتر مشارکت آگاهانه داشته ومنافع اکثریت در آن لحاظ گردد.

باچشم انداز فوق وباتوجه به نامناسب بودن وضعیت ترافیکی-تجاری مرکز شهر ابهرشامل محل اتصال خیابان های طالقانی جنوبی - امام(ره)-ولیعصر-17شهریورومطهری -مطالعاتی که در پی می ایدبامشارکت شهرداری ابهر به منظورتنویر افکار عمومی وجلب نظر ومشارکت شهروندان برای بهبود وضعیت محدوده مطالعاتی تنظیم وارایه گردیده که درصورت مثبت بودن طرح از نظر شهروندان ولحاظ نظرات موثر شهروندان در طرح- مطالعات تکمیلی شامل آمارگیری ترافیکی وبرداشت دقیق میدانی وسپس طراحی جزییات شهری صورت گرفته وتوسط شهرداری با کسب موافقت مراجع ذی ربط به اجرا در خواهد آمد       

 هدف از طرح

1-           ظرفیت سازی وروانسازی ترافیک شهر ابهر در محدوده مطالعاتی

2-           ایجاد رونق اقتصادی در واحدهای تجاری محدوده مطالعاتی ومرکز شهر

3-           تسهیل ارتباط سواره خیابان های 17 شهریور ومطهری با مرکز تجاری شهر وخیابان های طالقانی جنوبی و ولیعصر

4-           استفاده از فضاهای ارزشمند بلا استفاده موجود در محدوده مطالعاتی

5-           کاهش تداخل ترافیک سواره وپیاده جهت ایجاد امنیت روانی در پیاده وسواره ها

6-           در نهایت  حل ضروری ترین نیاز ترافیکی شهر ابهریعنی راه اندازی سیستم حمل ونقل عمومی    (خطوط مینی بوس رانی) که تاثیر به سزایی در رونق تجاری شهر وکاهش نیاز به وسیله نقلیه شخصی در مرکزشهرخواهد داشت و مشکل هزینه استفاده از تاکسی های شهری برای اقشار کم درآمدرانیزحل خواهدنمود.

 

·         بررسی وضع موجود ترافیکی –تجاری محدوده مطالعاتی وبیان مسئله:

همانگونه که در شکل شماه 1مشخص است محدوده مطالعاتی –مفصل ارتباطی نقاط مختلف شهر ابهر جهت برآورده کردن نیازهای کسب در آمد-دانش - بهداشت ودرمان –گذران اوقات فراغت –ورزش وتفریح و ... میباشدکه متاسفانه

1-ارتباط مستقیم سواره قسمت شرقی شهر شامل محدوده جمعیتی خیابان های 17 شهریور ومطهری با امکانات موجود در خیابان های ولیعصر –امام (ره)- طالقانی جنوبی ومرکز تجاری شهر قطع می باشد وساکنین شرق شهر مجبور به طی مسافت طولانی جهت دسترسی به امکانات شهر در نقاط دیگر هستند که ضمن تحمیل هزینه های غیر ضرور به آنها واتلاف زمان- آشفتگی ترافیکی به وجود می آورد (برای مثال از انتهای خیابان 17شهریوربه ولیعصر کمتر از 100 متر فاصله می باشد ولی به علت مسدود بودن مسیر سواره -رانندگان مجبور به طی خیابان مطهری – میدان جانبازان-30متری –خیابان خلیل طهماسبی- وطالقانی جنوبی جهت رسیدن به خیابان ولیعصر هستند).

2-مسیر های ارزشمند EوA-B-C-D  مشخص شده در شکل شماره 1 در ظرفیت ترافیکی محدوده تاثیری نداشته وتبدیل به پارکینگ تجار گردیده است.واز طرف دیگر به علت اینکه مسیر های مذکور در مسیر دید سواره روها نمی باشند فاقد رونق تجاری مورد انتظار وبه تبع آن فاقد مطلوبیت احداث واحد های تجاری می باشند وگاها" به فضاهای متروکه ای جهت دور ریختن زباله ها وغیره تبدیل شده وچهره ای زشت به مرکز شهر داده اند.

3- مسیر حرکت در محدوده میدان شهرداری (وچرخیدن به دور فلکه ای که هیچ گونه تقاطعی ندارد)غیر ضروری می باشداز طرف دیگر به علت طراحی نامناسب فضا-بیشتر اطراف میدان تبدیل به پارکینگ تجار گردیده و این درصورتی است که فضای ارزشمند مذکور متعلق به کلیه شهروندان بوده وباید با برنامه ریزی وطراحی مناسب از آن اکثریت شهروندان منتفع گردند.

4- نبود پیاده رو در کوچه بانک ملی باعث تداخل عابرین پیاده وسواره وخودروهای پارک شده گردیده ودر روانی ترافیک وآرامش روانی پیاده هاورونق تجاری کسبه تاثیر منفی دارد(کوچه بانک ملی به جهت اینکه اصلی ترین مفصل ارتباطی سواره وپیاده های خیابان های امام و ولیعصر می باشد دارای اهمیت بوده وضروری است وظیفه وجایگاه آن دربرنامه ریزی وطراحی محدوده مطالعاتی مشخص شده ومسایل ومشکلات مربوطه مورد بررسی وچاره جویی قرار گیرد).

5-تقاطع ابتدای خیابان ولیعصر با خیابان طالقانی دارای بیشترین عابرین پیاده عبوری از عرض خیابان ولیعصر می باشد.که ضمن ایجاد عدم امنیت روانی در عابرین سواره وپیاده باعث آشفتگی ترافیکی ونظم حرکت می گردد.

6-ازدهام و توقف های کنارهم تاکسی ها درابتدای خیابان ولی عصردر ساعات شلوغ روز باعث اختلال در ترافیک وایجاد گره ترافیکی می گردد .

7- تقاطع مطهری -17شهریور که تنها مسیرعبور ترافیک خیابان امام به سمت خیابان طالقانی جنوبی می باشد (شکل 1)به علت چپ گرد بودن ترافیک اصلی در اکثر اوقات ضمن از بین بردن امنیت روانی استفاده کنندگان با مشکل تصادفات وگره ترافیکی مواجه می باشد.

8- به علت عدم استفاده صحیح از فضای وسیع مقابل مخابرات(مقابل بانک کشاورزی) –ترافیک با آشفتگی مواجه گردیده وگردش به چپ های ضروری در بریدگی رفیوژ وسط عمدتا به سختی وبا عدم امنیت روانی انجام شده ودر ترافیک مستقیم اخلال ایجاد می نماید.

9- خیابان های 17شهریور ومطهری به علت محدودیت دسترسی به مرکز شهر دارای رونق تجاری مورد انتظار نمی باشند این درحالی است که قبل از مسدود شدن راه ارتباطی آنها _دارای رونق اقتصادی بیشتر از خیابان ولیعصر بودند.

10- محدوده ابتدای خیابان ولی عصر تا کوچه بانک ملی به جهت تراکم واحد های تجاری (که از ضروریات مرکز شهر می باشد)پذیرای بیشترین عابرین پیاده بوده لذا کیفیت وتناسب حجم پیاده روها در فاصله مذکور دارای اهمیت زیادی می باشد که  در حال حاظر وضعیت وحجم مطلوب را ندارد وباید تعریض واصلاح شوند.

11-بیش از 90 درصدحاشیه خیابان های ولیعصر وامام (ره)در محدوده مطالعاتی که مجاز به پارک وسیله نقلیه هستند توسط عده معدودی از تجار به مدت هرروزه بیش از 8 ساعت اشغال میگردد این در صورتی است که بیش از 80 درصدکسبه محدوده مطالعاتی از آوردن وسیله نقلیه به محل کاربه علت نبودن جای پارک خودداری می نمایند وکلیه مراجعه کنندگان به مرکز شهر جهت توقف وسیله نقلیه خود که اکثرا کمتر از یک ساعت به طول می انجامد بامشکل مواجه هستند.(تجاری که اقدام به آوردن وسیله نقلیه به محل کار می نمایند در طول روزهای سال از ساعت 9 صبح تا 1بعد از ظهر واز ساعت 3بعد از ظهرتا 9 شب -15 متر مربع از فضاهای عمومی شهری را که به عموم شهروندان تعلق داردباپارک وسیله نقله شخصی به خود اختصاص می دهند این در حالی است که اکثر مساحت واحد های تجاری آنهاکمتر از مساحت اشغال شده توسط وسیله نقلیه آنها می باشد ). 

12- نبود حمل ونقل عمومی ارزان قیمت باعث اجبار شهروندان به استفاده از وسیله نقله شخصی گردیده واقشار کم درآمد نیز قادر به تحمل هزینه تاکسی های شهری نمیباشند.از طرف دیگر نبود وسیله نقلیه جایگزین مسئولین رامجبور به تحمیل قیمت های پایین به رانندگان تاکسی نموده وآنها را نیز در فشار اقتصادی قرار داده است .( عدم وجود سیستم حمل ونقل عمومی شهروندان را مجبور به استفاده از وسیله نقلیه شخصی مینمایدکه از مشکلات مهم گریبان گیر شهر(ناشی از آن )افزایش فشارهای روحی وروانی به شهروندان به علت افزایش آلودگی های بصری –صوتی –هوا و....رامی توان نام برد. 

13- در نهایت بالا بودن هزینه های  روانی –زمانی ومادی کمبود های فضایی –ترافیکی وآشفتگی های  مذکور باعث کاهش مطلوبیت استفاده شهروندان شهر ابهر وشهرهای خرم دره –شریف آباد –هیدج –صایین قلعه و...از مرکز شهر ابهر گردیده وبه تدریج از مطلوبیتهای شهروندان شهرهای مجاوردر جهت مراجعه به ابهر کاسته ورونق اقتصادی شهر رو به کاهش می باشد.(شهر ابهر سالیان متمادی مرکز شهرها وروستاهای اطراف جهت تامین مایحتاج زندگی بوده ودر نتیجه آن کسب وتجارت در ابهر سابقه ای طولانی داشته ویکی از زمینه های مهم اشتغال به حساب می امده است – جهت حفظ مطلوبیت بازار ابهر باید مسئولین وبرنامه ریزان شهری نسبت به احیای امتیازات گزشته و برنامه ریزی تامین ویژگی های خاصی از لحاظ زیبایی چهره شهر – روانی وخوانایی ترافیک – سهولت گردش ودسترسی به واحد های تجاری –قیمت ارزان سیستم حمل ونقل عمومی وراه اندازی خطوط مورد نیاز آن و....رادر طرح های آتی خودمد نظر قرار دهند.

* راه حل پیشنهادی:

1-اصلاح  مسیرهای ترافیک

2- تفکیک ترافیک سواره و پیاده در محل های ضروری

3-اعمال محدودیت پارک درمحدوده مطالعاتی

4-بهسازی پیاده روها

5-تفکیک ترافیک عمومی وشخصی در محلهای ضروری

6-ایجاد خطوط مینی بوس رانی

7- اعمال مقررات ترافیکی  بانصب علائم ضروری وحذف علایم غیر ضرور وپیش بینی جایگاه مناسب استقرار دائمی مامورین راهنمایی ورانندگی در محلی که بیشترین اشراف رابر ترافیک داشته وقادر به کنترل ترافیک باشد.

8 – محصور نمودن محوطه های متروه وتدوین معیاری هماهنگ جهت اجرای نماهای مشرف به فظاهای عمومی

* طرح اجرایی پیشنهادی:

برای اصلاح کمبودهای مذکور راه حلهای مختلف با هزینه های متفاوت رامیتوان پیشنهاد نمود.

درمطالعات انجام شده جهت پاسخ گویی به نیازها راه های مختلف ازقبیل تعریض مسیرها- ایجاد تقاطع غیرهمسطح- ایجاد زیرگذر درمیدان شهرداری ومدیریت ترافیک ومدیریت فضاهاوغیره مورد مطالعات تطبیقی قرار گرفت که پس از تطبیق معیارهای اجرایی هرکدام از گزینه هابا امکانات موجود شهر وشهرداری بهترین راه حل مدیریت عرضه وتقاضای ترافیک در ارتباط با فضاهای شهری باتوجه به ظرفیتهای موجود محدوده مطالعاتی –انتخاب گردید.طرح موردنظر به صورت ساده در شکلهای زیر ارائه گردیده که درصورت اقبال عمومی مطالعات کامل بااستناد به آمار وارقام وبرداشتهای میدانی - تدوین وارائه خواهد شد.

در شکل 2 ترافیک ورودی خیابانهای طالقانی و17شهریور به محدوده مطالعاتی نشان داده شده است که درطرح پیشنهادی ترافیک ورودی خیابان طالقانی همانند وضع موجود حفظ گردیده-فقط در ابتدای خیابان ولیعصر جهت کاهش توقف های کنار هم تاکسی ها که باعث گره ترافیکی می شود ترافیک تاکسی ها ومحل توقف آنها از ترافیک عبوری توسط گارد ریل از هم جدا خواهند شد.وترافیک  خیابان 17شهریوربه خیابان ولیعصراز طریق میدان شهرداری – «پس از تغییر مسیر از مقابل مسجد جامع (جهت حذف گردش به چپ)»وبه طرف خیابان مطهری به صورت مستقیم برقرار خواهد شد.همچنین جهت حذف گردش به چپ در تقاطع 17شهریور-مطهری –ترافیک خیابان طالقانی به طرف خیابان مطهری وارد خیابان 17 شهریور شده «طبق شکل 2» واز انتهای گاردریلهای موجود در خیابان 17 شهریور تغییر مسیر داده به سمت خیابان مطهری ادامه مسیر خواهد داد .

شکل 3 مربوط به ترافیک ورودی خیابان امام ومطهری به محدوده مطالعاتی می باشد که ارتباط ترافیک خیابان امام با خیابان ولیعصر از طریق کوچه بانک ملی وابتدای خیابان ولیعصر (طبق شکل 3) وبا خیابان 17 شهریور به طور مستقیم  وبا خیابان طالقانی  (طبق شکل3 )از کنار میدان شهرداری باعبور از خیابانهای مقابل میدان شهرداری  وخیابان مقابل خیابان ولیعصروخیابان پشت بانک کشاورزی برقرار شده وارتباط ترافیک خیابان مطهری با ولیعصر از طریق میدان شهرداری –باخیابان طالقانی از پشت بانک کشاورزی –با 17شهریور بعد از تغییر مسیر از مقابل مسجد جامع (جهت حذف گردش به چپ)به طور مستقیم انجام خواهد گرفت(شکل 2).در این طرح مسیر مقابل بانک کشاورزی(جهت روانی ترافیک) مختص تاکسی وخطوط واحد خواهد بود .

طرح ترافیکی پیشنهادی طبق شکلهای 2و3 دارای مزایایی نسبت به وضعیت موجود بالحاظ کمبودهای برشمرده در ابتدای بحث خواهد بود که به تعدادی از آنها اشاره می شود.

1-       خارج کردن فضای میدان شهرداری از مسیر ترافیک عبوری جهت استفاده برای مقاصد دیگر وایجاد روانی در ترافیک.

2-       ارتباط مستقیم سواره خیابان های 17 شهریور ومطهری با مرکز شهر

3-       حذف کلیه گردش به چپ های تقاطع خیابانهای مطهری-17شهریورودرنتیجه روانی ترافیک عبوری وکاهش تصادفات

4-       وارد نمودن خیابان روبروی خیابان ولیعصروخیابان پشت بانک کشاورزی به شبکه ترافیکی که باعث رونق تجاری آنها خواهد شد.

5-       پخش تقریبا یکنواخت ترافیک در کلیه مسیر های شبکه راههای موجوددر محدوده مطالعاتی که باعث کاهش ترافیک در مسیر ها وبه تبع آن ترافیکی روان وکم خطر وعاری از گره ترافیکی خواهیم بود.

6-       باتوجه به کاهش حجم ترافیک در کلیه مسیرهای شبکه راههای موجود در محدوده مطالعاتی وبا حذف عبور پیاده ازعرض خیابان ولیعصربا ایجاد پل عابر پیاده که باعث روانی ترافیک خواهد شد وهمچنین استفاده از فضای آزاد شده اطراف میدان شهرداری می توان نسبت به راه اندازی خطوط واحد که در شکل بعدی آمده است اقدام نمود.

7-       در شکل شماره  4 محل هایی که مورد قابل ذکری دارند با شماره مشخص گردیده که در ادامه توضیحات مربوطه ارایه خواهد شد وفضای اطراف میدان شهرداری نیز با حروف A-B-C-D-E,F  تقسیم بندی گردیده است که جهت استفاده به عنوان ایستگاه خطوط واحد مینی بوس مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

سطح A –ایستگاه خط میدان شهرداری – شهرک

سطح B - ایستگاه خط میدان شهرداری – حسین آباد

سطح C - ایستگاه خط میدان شهرداری – شناط

سطح D - ایستگاه خط میدان شهرداری – طالقانی شمالی

سطح E - ایستگاه خط میدان شهرداری – خرم دره

سطح F - ایستگاه خط میدان شهرداری – شریف آباد

خواهند بود.وهمچنین محلهای مشخص شده با شماره های 1 و4 در شکل اخیر نیز توقف گاه های خطوط مذکور در داخل محدوده مطالعاتی می باشد  

 

در شکل 4 همچنین تقاطع های 12و11 با تابلو ایست کنترل خواهند شد وبا توجه به حجم بیشتر ترافیک مستقیم خیابان 17 شهریور در تقاطع شماه 12 حق تقدم عبور با مسیر 17 شهریور بوده ومسیر مطهری به میدان شهرداری وبالعکس باید بعد از آزاد شدن مسیر –عبور نمایندودر تقاطع شماره 11 نیز کنترل ترافیک با تابلو کنترل حق تقدم عبور صورت خواهد گرفت و مسیر ترافیکی خیابان امام به طالقانی به علت حجم بیشتر ترافیک مسیر اصلی خواهد بود.

در شکل 4 سطح مشخص شده باشماره 2 توقف گاه تاکسی های مسیر ولیعصر وسطح شماره 3 ایستگاه مسیر 17شهریور می باشد.

مسیر های شماره 5-15-8و9در طرح ترافیکی ارایه شده جهت روانی وخوانایی ترافیک یک طرفه خواهند بود.

-          خط نشان داده شده با شماره 16 گاردریل –جهت تفکیک ترافیک عبوری وترافیک تاکسی ها می باشد.

-          با توجه به حجم بالای ترافیک پیاده در ابتدای خیابان ولیعصر وجهت جلوگیری از تداخل ترافیک پیاده وسواره وایجاد روانی در ترافیک باید پل عابر پیاده طبق شکل (پل با شماره 7مشخص شده است)در بالای ترافیک سواره در ابتدای خیابان ولیعصر وخیابان منتهی به میدان شهرداری نصب گردد.

-          در شکل 4 پیکان ها جهتهای مجاز عبوری مسیر ها را نشان می دهد که خوانا وروان می باشد

-هاشور های نشان داده شده در طرفین خیابان ولیعصر پیاده روهای مهم شهر را نشان می دهد که به جهت حجم بالای استفاده از آنها ضروری است تعریض لازم در آنها صورت گرفته – سنگفرش آنها با مصالح مرغوب ویکدست بازسازی شده ونظارت لازم جهت جلوگیری از سد معبر در آنها توسط کسبه وموتور سیکت ها وغیره صورت گیرد.

-ضروری است در طرفین کوچه بانک ملی پیاده رو باکیفیت مناسب اضافه شده وباتابلوی توقف مطلقا" ممنوع از توقف وسایل نقلیه جلوگیری گردد.همچنین ابتدای خیابان ولیعصر نیز تاانتهای گارد ریل ومسیر میدان شهرداری تا ابتدای ولیعصردارای تابلوی توقف مطلقا"ممنوع بوده واز توقف وسایل نقلیه جلوگیری خواهد شد.

- در محدوده طرح از کوچه بانک ملی تا میدان شهرداری وهمچنین از کوچه بانک ملی تا ابتدای ولیعصر «جهت جلوگیری از استفاده اختصاصی بلند مدت از محل های مجاز پارک وسیله نقلیه»- پارکومتر نصب خواهد شد.

 -جهت حذف آشفتگی ترافیک فضای مقابل مخابرات ضرورت دارد فلکه ای ایجاد شود که ضمن تنظیم ترافیک عبوری –محل سرپوشیده مناسبی در آن جهت استقرار مامورین راهنمایی ورانندگی ایجاد گردد (لازم به ذکر است با توجه به اینکه جایگاه مورد نظر در نقطه ای قرار میگیرد که روزانه در معرض دید همه عابرین پیاده وسواره است باید دارای طراحی بسیار زیبا-جذاب –چشم نواز وارزشمندی باشد).

در این طرح محم ترین ویژگی اضافه شدن خطوط مینی بوس رانی به ناوگان حمل ونقل شهر ابهر می باشد که با توجه به ویژگی های ذیل الذکر مطلوبیت های لازم برای ادامه حیات وسود دهی را خواهد داشت.

1-       ایستگاه خطوط در مرکز شهر واقع شده ودر زمانی کمتر از 5 دقیقه از اکثر مجتمع ها و واحد های تجاری می توان به آنجا رسید.

2-       همه خطوط دارای ایستگاه مشترک بوده وحهت ادامه مسیر در خطوط دیگر نیاز به پیاده روی نیست

3-       فضای میدان شهرداری به جهت برخورداری از فضای سبز –سینما – چالخانه سنتی –داروخانه وبانک و... مطلوبیت های توقف رادارد.

4-       هزینه استفاده از خطوط واحد کمتر از نصف هزینه استفاده از تاکسی در فواصل بیشتر خواهد بود که این موضوع ضمن ایجاد رونق در خطوط باعث کاهش هزینه جابجایی اقشار کم درآمد که عمدتا" در فواصل دور از مرکز شهر قرار دارند خواهد شد.

5-       حداکثر زمان مجاز توقف مینی بوسهای خطی 10 دقیقه از زمان سوار شدن اولین مسافر خواهد بود که این امر موجب منظم شدن توقف آنها در ایستگاه هااز هر ده دقیقه خواهد شد (که البته باتوجه به طول فاصله مبدا ومقصد خطوط مختلف باید با افزایش یا کاهش تعداد مینی بوس ها زمان مذکور تنظیم گردد).

6-       با توجه به اصلاحات ترافیکی صورت گرفته وبه تبع آن روانی ترافیک وهمچنین پیش بینی مسیر اختصاصی در محل با حجم ترافیک بالا (مقابل بانک کشاورزی) همچنین به علت کمتر بودن توقف ها نسبت به تاکسی (به علت اجبار آنها به توقف در ایستگاه های مشخص )پیش بینی میشود زمان رسیدن به مقصد با خطوط مینی بوس رانی کمتر از تاکسی باشد

7-       جهت ایجاد مطلوبیت بیشتر باید مینی بوسهای به کار گرفته شده دارای امکانات مناسب وکیفیت مطلوب باشند.

8-       تعداد عوض کردن وسیله نقلیه در خطوط مینی بوس رانی حداکثر دو بار می باشد این در حالی است که مثلا"برای رسیدن از شهر

خرم دره به حسین آباد ابهر باید چهار بار وسیله نقلیه را عوض کرد که ضمن نیاز به اتلاف وقت باعث خستگی روحی می گردد.

9-از دیگر مطلوبیت های ایجاد وادامه حیات خطوط مذکور راحتی رسیدن به مقصد برای افراد نا آشنا وسالخوردکان وکودکان را می توان نام برد .

در طرح ارائه شده به صورت فرضی ترافیک ورودی وخروجی خیابان مطهری به محدوده مطالعاتی 5 درصد ترافیک کل-17شهریور 10 در صد ترافیک کل-خیابان امام 40 درصد ترافیک کل –خیابان طالقانی 40 در صد ترافیک کل در نظرگرفته شده استکه از 40در صد ورودی ترافیک خیابان امام 20 درصد تبیل به خروجی طالقانی- 5در صدخروجی 17 شهریور -20 درصد خروجی مطهری و12.5 درصدخروجی ولیعصر واز 40درصد ورودی طالقانی 30درصد به ولیعصر -7.5 درصد به 17 شهریور و2.5 در صدبه مطهری منتهی می شود

در صورت مطلوبیت طرح از نظر شهروندان طرح وقتی اجرایی خواهد شد که آمار وارقام فرضی ارائه شده توسط آمارگیری ترافیکی وبرداشت میدانی قابل قبول تلقی گردد.

لازم به ذکر است اجرای طرح مذکور نیاز به تکمیل مطالعات آماری  وبرداشت میدانی ونظر سنجی از مردم داشته ودر صورت عدم تکمیل موارد فوق -اجرای طرح (که متاسفانه دراکثر طرح ها شاهد آن هستیم)   شبیه دوختن لباس توسط خیاط برای شخص مشخصی می باشد که اندازه اندام او را ندارد .

 


نوشته شده در شنبه 14 آذر 1388 ساعت 07:48 ب.ظ توسط سمیه ایمانی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت