تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - مصالح خاص(پیشینه استفاده ازپوسته برنج دربتن )
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

پیشینه استفاده ازپوسته برنج دربتن به سال 1924م در آلمان بر می گردد.درسالهای 1955و 1956آقایان MC DANIEL و Hough و Barr درزمینه کاربرد این مواد تحقیقات بیشتری انجام دادند وعلی الخصوص عملکرد بلوکهای ساخته شده با ترکیب سیمان وRHA را مورد بررسی قراردادند. که نتایج آزمایشات انجام شده حاکی ازافزایش تاب فشاری نمونه نسبت به حالت بدون استفاده ازRHA بود.البته مقاومت نمونه دربرابرسایش و قدرت رسانایی حرارتی آنها نیزمورد بررسی قرارگرفت که نتایج بدست آمده بسیارمثبت وامیدوارکننده بود.شایان ذکر است که ازآن زمان به بعد همواره درکشورهای مختلف جهان، درزمینه بکارگیری این گونه مواددرتولید ترکیبات سیمانی تحقیقات زیادی صورت گرفته وهمایشها وگردهماییهای مختلفی درسراسردنیا هم برگزار شده است. ونتیجه این گونه فعالیتها و تحقیقات، یعنی حرکت بسوی تولید بتن و ماتریس های سیمانی ارزان و در عین حال مقاوم. شرایط سوزاندن پوسته برنج برای تولید
خاکستر ایده ال: تعیین دمای بهینه سوزاندن پوسته برنج،با استفاده ازنتایج آزمایش پراش
سنجی اشعه ایکس و نیز آزمایش سنجش فعالیت دربرابرآهک صورت می گیرد . بهترین و درعین حال اقتصادی ترین حالت برای تولید خاکسترمناسب، همگن،دارای حداکثر فعالیت پوزولانی وبا کیفیت بالا از پوسته برنج،حالتی است که عمل سوزاندن آن دردمای بین500 تا 650 درجه سانتی گراد و درمدت زمان حدود دو ساعت صورت گیرد. بر اساس آزمایشها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که اگردمای سوختن زیر500 یا بالای 650 درجه سانتی گراد باشد،باعث بوجود آمدن سیلیسهای بیشکل وغیربلوری می شود. وازطرفی دردماهای بالاترهوا(اکسیژن) کافی برای سوختن کامل پوسته وتولید خاکستربا کارایی مناسب درمحیط وجود نخواهد داشت. ونیزتخلیه گازهای مزاحم تولید شده درشرایط سخت تری انجام می شود.بلوری یا غیربلوری بودن خاکسترتولید شده نیزبه کمک اشعه ایکس و شیوه پراش سنجی مشخص می شود. نکته دیگراینکه متناسب با افزایش دمای سوختن رنگِ خاکسترِتولید شده سفید تر و روشنتر خواهد بود. البته اگردرزمان سوختن هوای کافی درمحل وجود نداشته باشد،رنگ خاکسترتیره ترمی شود. تا جاییکه در دمای 900 درجه اگر سرعت سوختن بالا باشد و پوسته به درستی نسوزد، خاکستر حاصل، سیاهرنگ است. درسوزاندن پوسته برنج، لازم است که هوای تازه حاوی اکسیژن بجای دی اکسید کربن تولید شده از سوختنِ
RH وارد کوره شود، تا ته نشینی سیلیس وبلوری شدن آنرا تنظیم نماید.کورههای باریک که دارای مجاری تهویه(ورود اکسیژن وخروج دی اکسید کربن و سایر گازهای اضافی) باشند، که سرد شدن آرام و اصولی خاکستررا درپی داشته باشند، برای تولید خاکسترازپوسته برنج مناسبند.استفاده ازکورههای غیراستاندارد ،بدلیل عدم کنترل دمای سوختن وسرد شدن غیرنرمال خاکسترتولیدی ودرنتیجه تشکیل بلورهای با کارایی پایین،کاری غیر فنی و غیر اصولی است. خارج کردن دی اکسید کربن و دسترسی به هوای اکسیژن دار، باعث جدایی بهترمواد معدنی پوسته ازمواد سلولزی و لیگنین می شود . وهمین مساله کربن زدایی خاکستررا کنترل می کند.


خاکسترتولیدی ازپوسته برنج را قبل ازبکارگیری آن آسیاب میکنند .اینکارباید قبل ازمخلوط کردن خاکستر با سیمان صورت گیرد. زیرا اگرسیمان نیزآسیاب شود،نرمترمی شود و در نتیجه مصرف آب بیشترشده و نهایتاً ترکیب سیمانی یا بتن حا صل کیفیت مطلوب ومورد نظررا نخواهد داشت . ولی در مورد
RHA  بر عکسِ سیمان،هر چه نرمتر باشد ، آب مصرفی کمترخواهد بود وچسبندگی ملات بیشترخواهد بود . هرچه نسبت آب به مخلوط سیمان و خاکستر درمحدوده استاندارد کمتر باشد( نزدیک به حداقل مقدار مجاز) تاب فشاری ترکیب سیمانی حاصل، بیشتر خواهد بود.
از مهم ترین محاسن بکارگیری خاکسترِ پوسته برنج در تولید بتن ،افزایش دوام بتن و مقاومت آن دربرابر حملات مواد مخربِ شیمیایی است . مزیت دیگر اینکه ملات یا بتن ساخته شده با  
RHA  نسبت به انواع ساخته شده با سیمان پرتلند تنها ( بدون خاکستر)  دارای مقاومت بالاتری در برابرشرایط  محیطی اسیدی است. براساس آزمایشات صورت گرفته ، افت وزنی بتن ساخته شده با  RHA
درمحلول اسید سولفوریک     واسید کلریدریک به ترتیب 13و8 درصد است درحالی که بتن ساخته شده با سیمان پرتلند ، دربرابر اسید های فوق به ترتیب در حدود 27و 35 درصد کاهش وزن دارد. شایان ذکراست که اسید کلریدریک باعث حفره ای شدن وخوردگی بتن معمولی ( بدون خاکستر) می شود درحالی برروی بتن حاوی خاکسترپس از رسیدن به مقاومت 72 روزه بی تاثیر است.
بتنی را که در تولید آن از خاکستر پوسته برنج استفاده شده، به روشهای مختلف عمل آوری می کنند._ عمل آوری به روش کاریبین(
Carbbean): که دراتاق با دمای بین 29تا 31 درجه سانتی گراد ورطوبت نسبی بین 77 تا 83 درصد انجام می شود . _ عمل آوری به روش استاندارد : در اتاق با دمای 20 تا 21 درجه ورطوبت نسبی 92 تا 98 درصد . _ روش تسریع شده که بیشتر برای قطعات پیش ساخته بکارمی رود. _عمل آوری در محیط خارجی حفاظت شده ( اتاق داغ) : با دما و درصد رطوبت متفاوت و افزایش تدریجی دما و رطوبت نسبی محل محافظت شده ._ عمل آوری داخلی در شرایط نسبتاً ثابت با دمای حدود 19 درجه ورطوبت نسبی 55 تا 65 درصد . که ازمیان روشهای یاد شده ، روش کاریبین، مناسبتراست و موجب افزایش دوام بتن شده ومصرف انرژی پایینی دارد و نیزتاب فشاری را تا حدود 30 درصد افزایش می دهد . در واقع روشهایی که رطوبت نسبی بالاتری داشته باشند مناسبترند.
استفاده از
RHA
 در تولید بتنهای عایق : بتنی می تواند عایق باشد که وزن مخصوص آن کمتر از 800 کیلوگرم برمترمکعب و تاب فشاری بین 10تا 70 کیلوگرم برسانتی مترمربع داشته باشد.برای ساخت این گروه بتن ازخاکسترعمل آوری شده با آهک یا خاکسترعمل آوری نشده استفاده می شود . البته پایداری  و تاب فشاری گروه اول بیشتر است . و نیزاستفاده ازخاکسترعمل آوری شده مانع ازشوره زدگی بتن میشود مهمتر از همه باعث سبکی و کاهش وزن مخصوص بتن شده و خواص عایق بودن آنرا افزایش می دهد .
درپایان لازم به ذکر است که،علاوه بر تولید بتن، ازخاکسترپوسته برنج(
RHA) در تولید آجرهای سبک و نسوز و بلوکهای بتنی نیز بهره برداری می شود. این آجرها دارای خواص ویژه بسیار ارزشمندی هستند. از جمله: - تحمل گرمای حدود 1250درجه بدون ترک خوردگی یا حداکثر با ترک خوردگی ها بسیارریز و مویی - مقاومت فشاری 30کیلو گرم برسانتی متر مربع – دوام طولانی مدت – چسبندگی کافی و موثر با ملاتهای بنایی واندودهای گچی و سیمانی – وزن کم درحدود یک تن بر متر مکعب – رنگ خاکستری روشن. در آجرهایی که با خاک لاتریتی (Lateritic ) ، خاک رس و خاکستر ساخته می شوند، با افزایش مقدار خاکستر، تاب فشاری وحدوداتربرگ شامل حد حالت روانی(LL )، حد حالت خمیری(PL ) ، میزان آب لازم نیز افزایش می یابد ولی نشانه حالتِ خمیری(PI ) کاهش پیدا می کند.

 

 

 

تخم مرغ نقره فام چین در دستان پاول اندروفرانسوی 

 

پاول اندرومعمارفرانسوی كه امروزه جامعه معماری جهان آن را به عنوان یك معماربا سابقه می شناسند ، 8 سال پیش طراحی تئاتر شهربیژینگ چین رامتهد شد كه حرف و حدیث های بسیاری را در پی داشت اما كارنامه پرباراوازطراحی فرودگاه  Roissy Charles-de-Gaulle ودریافت مدال افتخار J.F Delarue Prize   Silver Grand Medal از آكادمی معماری  فرانسه  تا طراحی Oceanus Project ,  Macau ودهها جایزه بین اللمللی دیگروتالیف چندین كتاب و...سخن بسیاری از منتقدین او را بی اثر و كارفرماهای بسیاری را مشتاق به سپردن پروژه های خودبه این معمار می كند!

 

اما تحلیل روزنامه گاردین در چند شماره قبلی خود به مناسبت افتتاح این مركز درچین بنده حقیررا جراتی داد كه شاید بتوانیم نقدی درباره این پروژه بنویسیم ،هرچند سایت این معماراطلاعات زیادی درباره اندیشه های اودرباره این پروژه منتشرنكرده اما به علت داشتن اسلایدهای متعدد ازاسكیس تا اجرا ( چه خوب بود كه هرپروژه ایی این طور معرفی می شد تا بتوان تحلیل درستی از آن ارائه داد و فضای نقد سالمی برقرار ساخت) می توان نتیجه این مشاهدات را ارائه كرد :

 

طراحی تئاتر شهری با تركیب فضایی یك سالن اپرا ، یك سالن كنسرت  و دو سالن اجرای نمایش و دیگر فضاهای بسته و باز( محوطه سازی )مورد نیازدرمساحتی 149,500 m2،ذهن هرمعماری را آنقدر خلاق خواهد ساخت كه به یك كمپوزسیون مناسب دست پیدا كند،زیرا كه هرچقدرهم مفاهیم خواسته شده درپروژه پیچیده باشد حل شدن آیتم ابتداعی در پروسه طراحی جاده را بسی همواركرده است . اما طراحی یك مركز فرهنگی آن هم دركشورچین با داشتن دیرینه معماری متفاوت با دیگر كشورها وفرهنگ ریشه دارسنتی در بین مردم وسهل الوصول نبودن پذیرش آمودهای معماری غرب كار را كمی  مشكل خواهد ساخت . با ذكر این مقدمه ، تامل درنمای  كلی  حجم  این بنا هیچ پیوندی با هویت معماری چین ( سیمای شهری ) مشاهده نخواهید كرد چرا كه بخشزیادی ازمعماری چین حتی درسال 2007تقلیدی ازپترن های معماری گذشته اش می باشد وهمچنین درسایت مورد نظرنیز هیچ همخوانی با ساختمانهای مكعبی شكل اطراف خود نداردو از نگاه شهری این ساختمان یك عنص نامتعادل بشمارخواهد آمد كه خوانایی خود را تنها مدیون ساختار شكنی در یك سایت شلوغ شهری است نه یك حجم پویا! 

ایجاد یك پوسته ی یكپارچه ی تخم مرغی شكل از دومتریال فلزوشیشه كه با ایجاد موجی ارگانیك ( شاید یرگرفته شده از بستر آب ) در دو نمای شمالی و جنوبی و نور پردازی مناسب در شب برای بنا تنوع و شفافیت رو پدید آورده كه نقطه قوتی می باشد! 

اما طراحی با این سبك ( یعنی ایجاد پوسته ایی بر روی احجام اصلی بنا ) را اگر طراحی ضعیفی نپنداریم اشتباه فاحشی را مرتكب شدیم چرا كه این پوشش به غیرازمخفی كردن نواقص تركیب احجام در این پروژه كه هر كدام بیان متفاوتی برای خود دارند كاركرد دیگری نخواهد داشت ( هزینه بر بودن این پوسته را هم در نظر بگیرید ) كه حتی  آن دو پل ارتباطی و تداخل احجام درچند طبقه در زیرزمین نتوانسه است  كمكی به هارمونی این ساختمان داشته باشد و این برداشت رامی توان با برداشتن این پوسته از كلیات طرح مستند ساخت !

 

اما ایجاد گودالی هایی برای دسترسی به این بنا ( اصل دعوت كنندگی )ومعلق ساختن آن دراستخری كه به نظرمی رسد مقیاس مناسب یرای ایجاد سایه بنا درآن رعایت شده است ازنقاط قوت این پروژه است هرچند بهترمی شد كه اگر دسترسی دیگری نیزبرروی دریاچه ایی كه درفرهنگ چین نیزمظهری ازپاكی و صور خیال است ایجاد می شد. 

 

اما نكته ی پایانی كه در این طراحی مشاهده می شود انتخاب اشل های بسیار وسیع و بزرگ و تقارن های 100 % است كه متاسفانه در پرسپكتیوهای داخلی در كریدور ها ، دسترسی ها ، فضاهای انتظار و ... از نگاه ناظر آن ریزومه ،اصل غافلگیری وجستجو گری را كه درمعماری چین بسیارمشاهده می شودرا نابود كرده است .

 


نوشته شده در پنجشنبه 1 مرداد 1388 ساعت 12:40 ب.ظ توسط مریم عزیزی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت