تبلیغات
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر - خصوصیات شهر پایدار
دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی_کاربردی ابهر

ما به این دلیل روی کره زمین هستیم که از زندگی لذت ببریم...

برگرفته از مقاله خانم رعنا تقدسی

دانشجوی کارشناسی شهرسازی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

1.        توجه به محدودیتهای اکولوژیکی عمده؛

2.        پایداری اجتماعی و کیفیت زندگی بالا؛

3.        دیدگاههای جامع و کلی نگر؛

4.        چارچوب اخلاقی جدید؛

5.        عدالت و برابری(عدالت اجتماعی)؛

6.        تاکید بر حس جمع گرایی؛

7.        بررسی سود و زیان اجتماعی و زیست محیطی(بحرینی، 1378، 248-300 )

همچنین برای شناخت نحوه برقراری پایداری در ساختار کالبدی زیستگاه و در پی آن به دنبال شناخت نظامهای شکل دهنده مجموعه های شهری، چند دستورالعمل کلی به عنوان نظام دهندگان کلی به این مجموعه به لحاظ اکولوژیکی وجود دارد که عبارت است از:

الف-  رعایت حریمهای اقلیمی؛

ب- در نظر گرفتن حداقل مصرف انرژی جذب نشدنی؛

ج- تطابق با چرخه های طبیعی؛

د- حفظ و رعایت حریمهای طبیعی؛

ه- ایجاد حداقل تغییر در مواد.

 

الف) اقلیم

بررسی اقلیم عبارت است از:

1.        شکل گیری ساختار کالبدی:

-          نحوه پراکندگی بافت؛

-          مکان یابی چهار کاربری اصلی مسکن، فعالیت، معبر و گذراندن اوقات فراغت.

2.        جهت گیریهای اقلیمی عبارت است از:

-          باد غالب؛

-          میزان و نوع ارتباط فضای داخل با فضای خارج بنا؛

-          ایجاد توان بالقوه در ابنیه برای فراهم آوردن شرایط دائمی آسایش زیستی؛

-          طراحی ترکیب بندیها براساس بهره گیری از فضاهای بینابینی برای دستیانی به شرایط اقلیمی مناسب.

3.        طراحی فضاهای فعالیت با در نظر گرفتن شرایط آسایش.

4.        طراحی معابر با توجه به:

-          امکان بالقوه محیط برای به حداقل یا حداکثر رساندن فواصل دسترس؛

-          به کارگیری انواع گوناگون پوششهای معابر مطابق با اقلیم و کاربری محیط؛

-          یافتن ضوابط گوناگون برای طراحی ابعاد معابر شامل عرض معبر، ارتفاع بدنه ها، سطح پوشش گیاهی مجاور معبر، میزان آفتاب و سایه در فصول مختلف؛

-          یافتن ضوابط طراحی سازگار با مصالح به کار رفته، با توجه به مناطق مختلف اقلیمی؛

5.        طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت:

-          بررسی میزان، سطح و نوع پوشش فضاها در نواحی مختلف؛

-          بررسی نوع و میزان پوشش گیاهی، با توجه به فصول غالب،

-          طراحی فضاهای متنوع لازم برای زمانهای گوناگون به تناسب اقلیم؛

-          طراحی ابعاد فضاها با توجه به اقلیم؛

6.        بررسی و برآورد نسبت کلی فضاهای پرو خالی در سطح، متناسب با شرایط اقلیمی غالب.

ب) حداقل مصرف انرژی

1.  بررسی طراحی ساختارکالبدی شهردرارتباط بابالابردن میزان صرفه جویی درمصرف انرژیهای تجدیدناپذیر؛ برای نمونه، می توان به صورگوناگون ترکیب مراکزفعالیت وخدمات با یکدیگر و نیزبا کاربری مسکونی، برای رسیدن به حداقل مصرف انرژی طی فرایند تولید و توزیع آن برای رفع نیازها، اشاره کرد.

2.   بررسی و طراحی فضاهای مسکونی براساس حداقل مصرف انرژی با بهره گیری از امکاناتی مانند:

-   مصالح؛

- ساخت؛

- عایق بندی؛

- راه حلهای تجربه شده.

3.  بررسی و طراحی فضاهای فعالیت و خدمات براساس حداقل مصرف انرژی.

4. بررسی و امکانات متفاوت طراحی شبکه معابر برای بالا بردن کارایی شبکه در عین مصرف حداقل انرژی، برای نمونه، یافتن تجهیزاتی برای مصرف انرژی جایگزین درحمل ونقل، یا استفاده ازامکانات حمل ونقل سریع سازگار با وضعیت زیر ساختی.

5. بهره گیری از منابع و امکانات محلی برای کاهش انرژی مصرفی در حمل ونقل.

6. بررسی و استنتاج تکنیکهای گوناگون تجربه شده، برای کاهش مصرف انرژی.

ج- تطابق با چرخه های طبیعی

1.        استفاده از مکانیزمهای طبیعی موجود در چرخه های طبیعی محیط در طراحی،مانند چرخه آب، چرخه های زیست گیاهی، چرخه های فرسایش خاک، چرخه های تنظیم کننده میزان آلودگی محیط، چرخه های عناصر موجود در محیط مانند چرخه های نیتروژن، فسفر و کربن؛

2.        طراحی براساس کاهش میزان استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر مثل سوختهای فسیلی؛

3.        طراحی براساس بهره گیری از امکانات طبیعی تامین و تخلیه انرژی محیط؛

4.        طراحی براساس استفاده کمتر ازوسایل نقلیه با سوختهای فسیلی، بررسی و طراحی امکانات جدید حمل ونقل شهری؛

5.        استفاده از امکانات طبیعی برای طراحی پوششهای سطوح باز وسیع شهری،برای پیشگیری از عوارض و بلایای طبیعی ناشی از رفتار شهری، مانند سیلهای شهری، طوفان، گردباد، آمدن آب دریا، پس زدن فضولات شهری با محیط، فرسایش خاک  و غیره.

 

 

       د) حفظ و رعایت حریمهای طبیعی

1.        رعایت حریمهای طبیعی در توسعه؛

2.        حفظ حریمهای طبیعی واقع شده در شهر مانندمسیر رودخانه، نهرها، دره ها، بیشه زارها و پوششهای گیاهی طبیعی؛

3.        توجه به شکل طبیعی توپوگرافی و پوشش گیاهی بستر مورد نظر در طراحی.

ه)به حداقل رساند تغییرات ماهیتی در مواد

1. استفاده از مصالح و مواد بومی؛

2. به حداقل رساندن تغییرات درمواد، برای بازیافت مواددر چرخه طبیعی؛

3. بررسی و شناخت مواد جدید، با توجه به امکان بازیافت آنها.

 


نوشته شده در دوشنبه 13 دی 1389 ساعت 11:58 ب.ظ توسط مریم عزیزی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت